top of page

Privacy document

Petra de Bree Coaching

Marshalllaan 91 

3223 HC  Hellevoetsluis

Petra de Bree

Coach / Mindfulness Trainer / Adviseur

 

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw achtergrond en actuele situatie bij aanvang van een traject, training of cursus en van eventueel uitgevoerde onderzoeken. Het verloop van uw begeleidingstraject beheert u zelf met behulp van verslaglegging die u zelf maakt.

Ik bewaar tijdens het traject aantekeningen en na afsluiting van het traject een beknopte samenvatting van het verloop van uw traject tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Dit bezwaar leggen we schriftelijk vast en wordt toegevoegd aan uw dossier.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw coach/begeleider/ trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen soms ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

• Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Tevens alleen met uw toestemming.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw geboortedatum

• De datum van de bijeenkomst

• Een omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  "coaching" 

• De kosten van het consult

diamant.png
bottom of page